Uslovi programa

DELTA BIZNIS INKUBATOR

Član 1.

Uslovi Programa Delta Biznis Inkubator (dalje: Program) predstavljaju pravni osnov za regulisanje odnosa Delta Holdinga sa učesnicima Programa.

Pod učesnikom Programa podrazumeva se svako lice ili tim koje aplicira sa svojom idejom za startap biznis.

Član 2.

Program predstavlja poziv za učešće Delta Holdinga, upućen svim licima sa idejom za startap biznis, kako bi sa jedne strane učesnici Programa koji uđu u drugu fazu, bili u prilici da koriste neophodne resurse za razvoj svog biznisa, a sa druge strane Delta Holding nakon predstavljanja ideja za startap biznis i završene druge faze razmotrio mogućnosti i doneo odluku o eventualnom ulaganju u dalji razvoj.

Član 3.

Program ne predstavlja niti se može tumačiti kao ponuda Delta Holdinga učesnicima, niti poziv učesnicima da učine ponudu Delta Holdingu.

Član 4.

Sve aktivnosti između Delta Holdinga i učesnika tokom trajanja Programa ne predstavljaju i ne mogu se tumačiti kao pregovori koje Delta Holding vodi sa učesnicima.

Član 5.

Program ne predstavlja konkurs niti se može tumačiti kao javno obećanje nagrade Delta Holdinga.

Član 6.

Cilj Programa je isključivo i samo poziv trećim licima da predstave svoju ideju startap biznisa Delta Holdingu, kako bi Delta Holding razmotrio mogućnosti razvoja navedenog biznisa i eventualno doneo odluku o ulaganju u razvoj istog.

Član 7.

U Programu ne može učestvovati lice ili tim koje sa istom ili sličnom idejom za startap biznis učestvuje u drugom programu sa istom ili sličnom svrhom, u trenutku prijavljivanja.

Period u kome za učesnike važi zabrana učestvovanja u drugim programima važi od dana podnošenja prijava do dana okončanja Programa, odnosno za učesnike koji ne uđu u drugi krug Programa do dana objave odluke o učesnicima koji će ući u drugu fazu.

Član 8.

U Programu ne može učestvovati lice ili tim koji za svoju ideju startap biznisa već ima investitora.

Član 9.

Učesnik u Programu može učestvovati isključivo sa svojom idejom za startap biznis odnosno sa idejom kojom se ne povređuju autorska ili bilo koja druga prava inetelektualne svojine trećeg lica.

U slučaju da usled napred navedene povrede prava trećeg lica bude prouzrokova šteta, Delta Holding ni u kakvom slučaju ne može biti obavezan na bilo kakvu naknadu ili drugu obavezu prema trećem licu, već će sve eventualne obaveze snositi učesnik.

Član 10.

Delta Holding će izabrati prijave koje će ući u drugu fazu Programa – Inkubaciju.

Član 11.

Delta Holding će izbor ideja za fazu Inkubacije izvršiti isključivo na osnovu svoje poslovne procene o mogućnostima za dalji razvoj i uspeh biznisa, te se bilo kakve primedbe ili prigovori učesnika na odabir biznisa za drugu fazu Programa neće prihvatati.

Član 12.

U fazi Inkubacije učesnici programa od strane Delta Holdinga dobiju na raspolaganje odgovarajuće resurse, zavisno od oblasti na koju se odnosi startap biznis i mogućnosti Delta Holdinga.

Član 13.

Faza Inkubacije traje tri meseca u kom periodu učesnici razvijaju svoj startap biznis.

Član 14.

Učesnici koji budu odabrani za učešće u fazi Inkubacije, sa Delta Holdingom potpisuju odgovarajući ugovor, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze u fazi Inkubacije.

Član 15.

Po okončanju faze Inkubacije, Delta Holding je bez obzira na rezultate, isključivo ovlašćen da odluči da li će dalje investirati u razvoj startap biznisa, te samo učešće u programu i ulaganje Delta Holdinga u razvoj biznisa u fazi Inkubacije ni na kakav način ne može biti tumačeno kao obaveza Delta Holdinga da vrši dalja ulaganja.

Član 16.

Učesnik u fazi Inkubacije nije ovlašćen da po okončanju faze Inkubacije jednostrano, bez saglasnosti Delta Holdinga odustane od Programa ukoliko Delta Holding bude zainteresovan da ulaže u razvoj startap biznisa.

Član 17.

Ukoliko po okončanoj fazi Inkubacije Delta Holding ne odluči da ulaže u razvoj startap biznisa smatraće se da sva prava u pogledu startap biznisa pripadaju učesniku.

Član 18.

Učesnik u Programu koji povredom ovih Uslova prouzrokuje štetu Delta Holdingu biće u obavezi da istu naknadi.

Član 19.

Učesnik je saglasan da učestvuje u promotivnim aktivnostima za vreme trajanja Programa i da se učesnik i Program mogu promovisati prema zahtevu Delta Holdinga putem bilo kog medija i u bilo kom obliku.

Član 20.

Učesnici u Programu su saglasni da njihovi podaci o ličnosti budu obrađivani i prikupljani od strane Delta Holdinga, isključivo sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti, u svrhu realizacije Programa i u meri u kojoj je to neophodno. Učesnici su saglasni da Delta Holding podatke o ličnosti učesnika može ustupiti povezanim društvima, u skladu sa važećim propisima.

Član 21.

Podnošenjem prijave za učešće u Programu učesnik potvrđuje da je pročitao Uslove Programa Delta Biznis Inkubator, da je iste u potpunosti razumeo kao i da iste prihvata.

Član 22.

Delta Holding zadržava pravo izmene Uslova Programa Delta Biznis Inkubator.

Delta Holding je ovlašćen da u svakom trenutku odustane od realizacije Programa, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima.