Saglasnost učesnika programa

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018), Rukovalac podataka:

OBAVEŠTAVA UČESNIKA U PROGRAMU „DELTA BIZNIS INKUBATOR“

O PRIKUPLJANJU I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Podaci o obrađivaču, svrha prikupljanja, obrada i način korišćenja podataka

DELTA HOLDING d.o.o. Beograd sa sedištem u ul. Vladimira Popovića br. 6 (u daljem tekstu Delta Holding), lične podatke Učesnika u Programu prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podnošenjem odgovarajuće prijave za učešće u Programu „Delta Biznis Inkubator“ upoznajete nas sa vašim ličnim podacima.

Podatke prikupljamo isključivo radi učešća u Programu „Delta Biznis Inkubator“, u okviru kompanije Delta Holding u svemu u skladu sa Uslovima Programa „Delta Biznis Inkubator“ (u daljem tekstu: Program) . Navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Delta Holding, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke učesnika u Programu. Podaci se čuvaju u posebnim registrima kojima pristup imaju samo zaposleni ovlašćeni da prikupljene podatke koriste, a nalaze se u ormanima koji su na odgovarajući način obezbeđeni od neovlašćenog pristupa.

Vaši lični podaci prikupljeni u skladu sa ovim Obaveštenjem a u svrhu učešća u Programu „Delta Biznis Inkubator“,  Delta Holding, kao rukovalac i obrađivač podataka neće iznositi van Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

 

 1. Identitet lica i vrsta lica koja koriste podatke

Podatke mogu koristiti samo lica koja su kod rukovaoca angažovana na Programu i koja imaju posebna ovlašćenja i pristup ovim podacima.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg pristanka.

 1. Dobrovoljnost davanja podataka i pravni osnov

Popunjavanjem i podnošenjem prijave za učešće u Programu, odnosno odgovarajućeg upitnika smatra se da je Učesnik u Programu upoznat sa uslovima prikupljanja podataka.

Obrađuju se samo podaci onih Učesnika u Programu koji su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, dali punovažan pristanak (saglasnost) za obradu.

Datu saglasnost možete opozvati kontaktiranjem našeg Sektora za korporativne komunikacije koji je ovlašćen od strane obrađivača za prikupljanje i čuvanje ovih podataka. Sve lične podatke koje nam ostavite prilikom podnošenja prijave za učešće tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se u periodu trajanja Programa, ili do eventualnog opoziva.

Delta Holding prikuplja lične podatke Učesnika u Programu, obrađuje ih i čuva, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Pravo na opoziv pristanka, kao i pravne posledice opoziva

Jednom dat pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste nam dobrovoljno dostavili, možete opozovati u svakom trenutku.

Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

U slučaju opoziva pristanka, rukovalac je obavezan da podatke briše u roku od 15 dana od dana opoziva pristanka. Nakon navedenog roka obrada podataka je nedozvoljena.

 1. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade i druge okolnosti čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.

Pravo na obaveštenje o obradi podataka

Delta Holding je dužan da obezbedi istinito i potpuno obaveštavanje Učesnika u Programu o:

 • obradi podataka o ličnosti od strane Delta Holding i to:
 • da li Delta Holding obrađuje podatke o Učesniku u Programu i koju radnju obrade vrši;
 • koje podatke obrađuje o učesniku;
 • od koga su prikupljeni podaci, odnosno ko je izvor podataka;
 • u koje svrhe Delta Holding obrađuje podatke;
 • po kom pravnom osnovu Delta Holding obrađuje podatke;
 • u kojim bazama podataka se nalaze podaci;
 • u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju;
 • korisnicima podataka o ličnosti i to:
 • ko su korisnici podataka;
 • koje podatke, odnosno koje vrste podataka koriste;
 • u koje svrhe se koriste podaci;
 • po kom pravnom osnovu koristi podatke;
 • prenošenju podataka o ličnosti i to:
 • kome se podaci prenose;
 • koji podaci se prenose;
 • u koje svrhe se podaci prenose;
 • po kom pravnom osnovu se podaci prenose.

Pravo na uvid u podatke

Nadležni zaposleni, dužan je da Učesniku u Programu na njegov zahtev, omogući uvid u podatke koji se odnose na tog Učesnika u Programu, i to:

 • pregledom i čitanjem podataka
 • pravljenjem zabeležaka.

Prava Učesnika u Programu povodom izvršenog uvida

Na osnovu izvršenog uvida Učesnik ima pravo podnošenja “Zahteva za ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka o ličnosti”.

Zahtev se podnosi na adresu: Delta Holding d.o.o Beograd, Vladimira Popovića br. 6, Sektoru za korporativne komunikacije, lično ili preko punomoćnika, pri čemu punomoćje mora biti overeno.

Rešenje po ovom zahtevu Delta Holding je dužan da uputi podnosiocu zahteva najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je Delta Holding primio uredan zahtev učesnika u Programu. U slučaju odbijanja zahteva, u rešenju se obavezno navodi pouka o pravnom leku kojom se podnosilac zahteva upućuje da na rešenje ima pravo da izjavi žalbu Povereniku, u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

 • Neuredan zahtev

Ako je zahtev nerazumljiv ili nepotpun, podnosilac će biti poučen kako da nedostatke otkloni i za to će mu biti ostvavljen određeni primereni rok, koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema pouke.

Uočeni nedostaci u zahtevu i date pouke Učesniku u Programu na koji način se ovi nedostaci mogu otkloniti, biće konstatovani u vidu zapisnika.

U slučaju da podnosilac zahteva ne želi da potpiše Zapisnik iz prethodnog stava, isto će se konstatovati u zapisniku, uz navođenje razloga ovakvog postupanja podnosioca zahteva. U ovom slučaju, kao i u slučaju kada podnosilac zahteva nije dostupan u cilju neposredne usmene pouke, Učesniku u Programu će biti upućeno obaveštenje, preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.

U slučaju da podnosilac ne otkloni nedostatke u podnetom zahtevu, ili isto ne učini u ostavljenom roku, a nedostaci su takve prirode da se po zahtevu ne može postupiti, Delta Holding ovakav zahtev zaključkom odbacuje kao neuredan.

 • Prenosivost podatka

Učesnik u Programu ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Delta Holding-u kao rukovaocu, primi od Delta Holding-a u strkturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Delta Holding-a.

 

Ograničenja prava Učesnika u Programu

Po zahtevu učesnika u Programu za obaveštenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti Delta Holding nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:

 • ako Učesnik u Programu očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;
 • ako je Delta Holding već upoznao Učesnika u Programu sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno ako je Učesnik u Programu već izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;
 • ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Delta Holding da vrši poslove iz svog delokruga;
 • ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;
 • ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Učesnika u Programu ili drugog lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;
 • ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev Učesnika u Programu;
 • i u drugim propisanim slučajevima.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Svaki učesnik u Programu ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da je obrada njegovih podataka izvršena suprotno zakonskim odredbama.

Za sva pitanja možete nam se obratiti:

 • putem email-a deltabiznisinkubator@deltaholding.rs
 • na adresu: Delta Holding d.o.o Beograd, Vladimira Popovića br. 6 , 11070 Novi Beograd, Sektor za korporativne komunikacije